Available courses

Укладачі навчального курсу: доцент Каменєв О.Ю., професор Бойнік А.Б.

 3 курс УПП

Ушаков, Сироклин, Лазарев

Метою викладання навчальної дисципліни “Діагностика та випробування систем залізничної автоматики” є підготовка магістрів для творчої діяльності в дослідженнях, розробленні, сертифікації, проектуванні та експлуатації систем залізничної автоматики.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Діагностика та випробування систем залізничної автоматики” є засвоєння студентом-магістрантом теоретичних положень та набуття практичних навичок з технічної діагностики та випробувань систем залізничної автоматики, побудованих на різноманітній елементній базі, в умовах виробництва, експлуатації та ремонту.

За результатами вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

1. Принципи побудови, алгоритми функціонування, методи автоматизованого проектування, основні технічні характеристики та особливості діючих і перспективних засобів випробувань та технічної діагностики систем ЗА.

2. Діючі та перспективні методи, моделі та засоби випробувань і діагностування мікроелектронних систем та пристроїв ЗА.

3. Особливості фізичного, математичного та імітаційного моделювання технологічних процесів на залізничному транспорті з метою його використання при випробуваннях і діагностиці пристроїв ЗА.

4. Кількісні та якісні вимоги до систем ЗА, методи їх випробування, підвищення надійності та безпеки функціонування відповідно до національних та міжнародних стандартів.

5. Методи оцінки достовірності та ефективності випробувань мікропроцесорних систем ЗА різного призначення.

6. Основні нормативні документи України, Європи та світу, які регламентують процеси виконання та оброблення результатів випробувань сучасних АСК ТП, у т.ч. на залізничному транспорті.

уміти:

1. Раціонально обирати основні показники призначення та відповідні нормативи систем ЗА та їх функціональних вузлів.

2. Розробляти методики імітаційних, стендових та експлуатаційних випробувань систем ЗА для різних об’єктів впровадження.

3. Формувати моделі для випробувань систем ЗА різних об’єктів впровадження із використанням засобів автоматизованого проектування на ПЕОМ.

4. Розробляти тестові сценарії (програмні скрипти) для програмованих мікроелектронних систем ЗА.

5. Організовувати та проводити випробування згідно основних показників призначення систем ЗА та сформованих методик.

6. Розробляти та проектувати випробувальні стенди та діагностичні комплекси систем ЗА.

7. Виконувати обробку результатів випробувань систем ЗА, здійснювати прогнозування на їх основі стану систем ЗА із використанням методів математичної статистики та теорії планування експерименту.

8. Розраховувати та оцінювати достовірність і ефективність результатів випробувань із використанням імітаційних, фізичних та комбінованих моделей за різними критеріями.

мати уявлення:

1. Про шляхи удосконалення методів, моделей та засобів випробувань і діагностики систем ЗА на найближчу і віддалену перспективу.

2. Особливості сертифікації сучасних систем ЗА.


дисциплина читается магистрам 4-1-ІІТм

Курс розрахований на студентів які вивчають електронні компоненти мікросхемотехніки

Викладач доц. Павленко Є.П.

Магістранти 123 КІ ІІТ професор Мойсеєнко В.І.

Розробник доц. Бантюков Сергій Євгенович


Факультет УПП, І курс, денна форма навчання

освітній рівень перший (бакалавр)               галузь знань 27 Транспорт               спеціальність 275.02 Транспортні технології   (на залізничному транспорті)                             галузь знань 26 Цивільна безпека       спеціальність 263 Цивільна безпека

Бантюков С.Є., Пчолін Віктор Генадійович, Бізюк І.Г.

ДИСЦИПЛІНА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАШИН

освітній рівень перший (бакалавр)   галузь знань  13 – Механічна інженерія  спеціальність 133 Галузеве машинобудування

освітня програма  - Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини (БКГНГПМ)

факультет будівельний      групи 11-ІІ-БКМс, 12-ІV-БКМ


ДИСЦИПЛІНА

ДИСЦИПЛІНА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НА ЕОМ

освітній рівень перший (бакалавр)  галузь знань  27  Транспорт      спеціальність 273 Залізничний транспорт

освітні програми: - вагони та вагонне господарство (ВВГ);  вагони та транспортна інженерія (ВТІ);
мехатроніка у вагонобудуванні (МВ)

факультет «Механіко-енергетичний»              групи 5-ІІ-Вс,4-ІІІ-В

Викладач доц. Піскачова І. В.

Викладачі: доц.Пчолін В.Г., ст.викл.Бізюк І.Г.  


Мех.-енер. ф-т, 1к., повна ф.-ма навчання

Буд.-ий ф-т, 1к.,повна, скороч.ф.-ма навчання

 Мех.-енер. ф-т , 1-2к.,скороч. ф.-ма навчання

УПП: 1к скорочена форма навчання, Самойлов О.В.

 Інформ.-керуючі сис-ми і технології,1к., повна ф.-ма навчання

(Інформ.-керуючі сис-ми і технології,1к., скор..ф-ма навчання

Упр.-ня процесами перевезень, 1к, повна. ф-ма навчання.